Základní povinnosti návštěvníků

 • Být slušný a neagresivní, uposlechnout pokynů pracovníků Céčka a pracovníků DDM.

 • Chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek, pomáhat při udržování pořádku v Céčku a v jeho okolí.

 • Šetřit zařízení Céčka, chránit jej před poškozením, hospodárně a šetrně zacházet s dalšími pomůckami.

 • Dodržovat provozní dobu a plnit další pokyny obsažené ve vnitřním řádu Céčka.

Návštěvníkům je zakázáno

 • Kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách Céčka i při činnostech organizovaných Céčkem.

 • Přinášet do Céčka a užívat nebo předávat ostatním klientům jakékoliv drogy a omamné látky či alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky a vstupovat do Céčka pod jejich vlivem!

 • Jejich držení, užívání i prodej či předávání jsou hrubým porušením vnitřního řádu.

 • Při podezření na požití omamných látek je vedení Céčka a DDM oprávněno trvat na odchodu klienta z budovy.

 • Zejména je zakázáno přinášet do Céčka jakékoliv zbraně a jiné nebezpečné předměty.

 • Bez závažných důvodů vnášet do Céčka větší peněžní částky a cenné předměty.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Facebook Social Icon